خدمات ما- کتاب های آماری

تصاویر موبوط به کتاب های جدید آرجام را میتوانید در مقابل مشاهده کنید

 

 

اطلاعات بانکی شرکت آرجام به شرح زیر می‌باشند
حساب ملی       0200978427004
کارت ملی        6037991735458774
حساب ملت      6233865702
کارت ملت       6104337795985025
حساب صادرات 0207312861001
کارت صادرات  6037691712693878